Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 25.02.2016.a. nr.  5 – Klubi tn 10 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõigus määramine kuni 4 tootmishoone ehitamiseks. Ehitatavate hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast 12 m. määramine Planeeringualal määratakse liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehniliste kommunikatsioonide lahendused ning ettepanekute tegemine servituutide seadmiseks.

Detailplaneering on vastavuses Kohtla-Nõmme valla üldplaneeringuga.

Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse 30.11.2015 korraldusega nr 205 on vastu võetud Klubi tn 10 (katastritunnus 32301:002:0109) kinnistu detailplaneering (OÜ Kirde Projekt töö nr 2014-11). Planeeritava Klubi tn 10 kinnistu suuruseks on 8000 m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 18.01 kuni 31.01.2016.

Planeeringu seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

 

Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse korraldus 04.02.2014 nr 26 - Tähe tn 23 detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 06.05.2014.a. nr. 13 – Tähe tn 23 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu kehtestas 06.05.2014 otsusega nr 13 Kohtla-Nõmme valla Tähe tn 23 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Inari Works OÜ, töö nr D-47-13). Detailplaneeringuga määrati Tähe tn 23 krundi jagamine kaheks elamukrundiks ning tekkivatele pereelamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringuala hõlmab eraomandis olevat Tähe tn 23 kinnistut ja sellest lõuna pool reformimata riigimaal asuvat Tähe tänava nr 3230015 maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 0,48 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Kohtla-Nõmme valla üldplaneeringut ja muuta maakasutuse funktsioon äri- ja büroohoonete maa B pereelamumaaks EV.

Planeeringu seletuskiri

Väljavõte valla üldplaneeringust

Kooskõlastuste koondtabel

Põhijoonis 

Situatsiooniskeem