06.05.2014.a. nr. 4 – Kohtla-Nõmme valla ehitusmäärus

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

 

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 

RIIGILÕIVUD

Riigilõiv on seaduses sätestatud juhul ja riigilõivuseaduses sätestatud määras tasutav summa lõivustatud toimingu tegemise eest. Riigilõiv kehtestatakse avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise, haldusakti andmise, dokumendi väljastamise või muu toimingu eest, mille riigilõivu võtja teeb riigilõivu tasuja taotlusel seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning millega riigilõivu tasuja saab teatava õiguse, asja või muu hüve ning mille eest tuleb tasuda riigilõivu seaduses ette nähtud juhul ning käesolevas seaduses sätestatud määras.

Riigilõivu tasuja on isik, asutus, välismaa äriühingu filiaal või isikute ühendus, kelle huvides või kelle suhtes toiming tehakse ning kes seaduse kohaselt on kohustatud selle eest tasuma riigilõivu.

Riigilõivu võtja on riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või valla- või linnasekretär, kes seaduse kohaselt on kohustatud toimingu tegema.

Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse toimingu eest tasutav riigilõiv laekub vallaeelarvesse.

 

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist. Riigilõiv tasutakse Eestis käibel olevas rahas.

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3311

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3312

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3313

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3314

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine Riigilõivuseadus § 3315

 

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine Riigilõivuseadus § 3316

 

Ehitisregistri dokumendi väljastamine Riigilõivuseadus § 3317

 

 

Riigilõiv tasutakse Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse arvelduskontole:
Swedbank EE402200001120109204

Selgitusse märkida "Riigilõiv, katastritunnus või aadress,  toiming (ehitusluba, projekteerimistingimused vms), hoone/tegevus eest (EHS lisa 1lisa 2 ) ".

Näiteks: Riigilõiv, 57301:003:009, ehitusluba, elamu laiendamise üle 33% eest.