Elanike elukoha registreerimise eesmärgiks on tagada Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste peamiste isikuandmete kogumine ühte andmekogusse riigile ja kohalikule omavalitsusele seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks isiku õiguste ja kohustuste realiseerimisel ning Eesti rahvastiku arvestuse pidamine.

 

Oma elukohta saab registreerida Kohtla-Nõmme Vallavalitsuses (Kooli tn 6, Kohtla-Nõmme).

Elukohateate saab esitada ka posti või digitaalallkirjaga varustatult e-posti teel.

Elukohta  saab registreerida ka riigiportaalis www.eesti.ee

 

·  Elukoha registreerimiseks on vajalik täita elukohateade ning ruumi omaniku avaldus elukoha muutmiseks.  TÄIDETAV elukohateade

Andmevara kodulehel saab tutvuda ka rahvastikuregistriseadusega ja elukoha registreerimise juhendiga.

Kui elukohateate esitaja on eluruumi omanik, esitab ta ka eluruumi kinnistamisotsuse või ostu-müügilepingu (seda juhul, kui eluruum on alles hiljuti ostetud ja pole veel kinnisturegistrisse kantud).

Kui teadet esitav isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või võtab blanketile ruumi omanikult allkirja kinnitamaks õigust nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Teatele  VÕIB  lisaks uuele elukoha aadressile lisada ka sideaadressi, millel on  vaid informatiivne tähendus.

Soovitame täita ka elukohateate pöördel asuva statistiliste andmete osa. Sealt leiate teate esitaja enda ja ka teiste teatel olevate isikute (isik 1, isik 2 jne) andmete esitamise lahtrid.

Kui isik esitab elukohateate posti teel, lisab ta elukohateatele koopia oma ID kaardist või passi isikuandmetega leheküljest.

Elukohateatel peavad enne esitamist või postitamist kindlasti olema kõik nõutavad allkirjad. Kontrollige, et elukohateate 2.punktis oleva(te)sse ruutu(desse) (esitan teate enda ja/või teiste kohta) oleks tehtud vajalikud märked. Vastasel korral pole selge, kelle elukohta tahetakse registreerida ja teadet ei saa registrisse kanda.

Elukohateatele allkirja andes võtab teate esitaja endale vastutuse õigete andmete esitamise eest. Valeandmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.

Digitaalallkirjaga elukohateate esitamiseks e-posti teel peab olema ID-kaart ja arvuti ettevalmistatud vastavalt interneti kodulehel http://www.id.ee/ toodud juhistele. Elukohateate blankett tuleb täita ja salvestada. Salvestatud elukohateate fail tuleb digitaalallkirjastada. Digitaalallkirja peavad andma kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud. Kui eluruumi kasutamise aluseks on ruumi omaniku nõusolek, siis peab ka tema andma elukohateatele digitaalallkirja. Kui elukohateatel on lisad (näiteks koopia üürilepingust) tulevad need paigutada elukohateatega ühte "konteinerisse" ja seejärel allkirjastada. Saadud elukohateate digitaalallkirjaga dokument tuleb e-posti manusena saata aadressile neeme.sild@kohtlanomme.ee

Elukohta  saab registreerida ka riigiportaalis www.eesti.ee. Blanketi leiab järgmiselt: avage e-teenused, valige kodanikule (vaata kõiki), edasi eluase (vaata kõiki teenuseid). Sealt leiate nii elukohateate kui ka eluruumi omaniku õigustatud nõudmise blanketi. Viimane on eluruumi omaniku poolt endiste elanike väljaregistreerimiseks, kui nad pole ise oma uut elukohta registreerinud. Samast saab ka elukohatõendi.

Uude elukohta asumisel tuleb seaduse kohaselt uus aadress registreerida 30 päeva jooksul. Elukoha registreerimine on nii linna kui elaniku enda huvides. Uude elukohta asudes tuleb sealsele omavalitsusele esitada (saata) uus elukohateade. Sellega muutub endine elukoharegistreering kehtetuks.

Teavet elukoha registreerimise kohta saab küsida vallavalitsuse telefonil 33 25 148 (Neeme Sild) või e-posti aadressil neeme.sild@kohtlanomme.ee

 

       Elukoha teade - täidetav, salvestatav ja prinditav

·         Elukohateade.pdf

·         RR VÄLJAVÕTTE TAOTLUS.pdf

·         Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks.pdf

MIS TOIMUB

Statistika

Rahvaarv: 1011
Pindala: 4,65 km²
Suurim asula: Kohtla-Nõmme (1020)
Koole: 1