« Tagasi

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjoni otsus

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon

27.10.2016

Komisjoni otsus: Edastada Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme Vallavolikogule Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni hinnang, mille kohaselt, kui Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald ei jätka haldusterritoriaalse korralduse muudatuse menetlusega Jõhvi vallaga ühinemiseks omaalgatuslikus etapis, esitab Põhja-Eesti piirkondlik komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel tekkinud omavalitsuse ühendamiseks Jõhvi vallaga.

Haldusreformi seaduse kohaselt on piirkondliku komisjoni ülesandeks anda kohalikele omavalitsustele ja Rahandusministeeriumile arvamusi, hinnanguid ja soovitusi haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel ja läbiviimisel, et tagada haldusreformi eesmärgi saavutamine[1]. Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel on piirkondliku komisjoni ülesandeks anda arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku tegemise ja erandi kohaldamise põhjendatuse kohta.

Haldusreformi ettevalmistamiseks Vabariigi Valitsusele nõuandva komisjonina moodustatud Põhja-Eesti piirkondlik komisjon on seisukohal, et Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald moodustavad territoriaalselt kompaktse ja ühtse toimepiirkonna. Jõhvi Vallavolikogu otsustas 20. oktoobril 2016 lõpetada läbirääkimised Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga ning jätkata vaid Toila vallaga. Toila Vallavolikogu lõpetas 26. oktoobri 2016 otsusega läbirääkimised Jõhvi vallaga jätkates vaid Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga. Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustub u 4800 elanikuga omavalitsus, mis ei täida haldusreformi seaduses sätestatud eesmärke ega miinimumsuuruse kriteeriumi. Koos Jõhvi vallaga üheks omavalitsuseks ühinemine loob lähtudes haldusreformi eesmärkidest paremad eeldused omavalitsuste võimekuse tõstmiseks elanikele avalikke teenuste osutamisel piirkonnas, suuremas omavalitsuses suudetaks laiendada teenuste profiili, pakkuda suuremat kompetentsi kohaliku elu arendamisel, sünergiat ja mastaabi kasvu teenuste osutamisel. Ühtlasi täidetaks haldusreformi seaduses sätestatud elanike arvust lähtuv omavalitsusüksuse suuruse miinimumkriteerium ning ka soovitusliku suuruse kriteerium[2].

 

Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni nimel
Komisjoni esimees
Kaia Sarnet[1] Haldusreformi eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse üksuste moodustumine, kellel on piisav võimekus pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, kasutada piirkondade arengueelduseid konkurentsivõime kasvatamiseks ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamiseks ning võimekus iseseisvalt, neile seadusega pandud ülesandeid täites, korraldada ja juhtida kohalikku elu

[2] 01.09 2016 seisuga rahvastikuregistri andmetel 16 794 elanikku. 

 

ROHKEM INFOT VAATA SIIT