« Tagasi

Õiguskord Kohtla-Nõmme vallas 2017 I poolaastal

Käesoleval aasta esimese kuue kuuga registreeriti Kohtla-Nõmme vallas kaks kuritegu rohkem kui samal ajaperioodil eelmisel aasta. Alaealiste poolt toimepandud kuritegusid käesoleva aasta I poolaastal ei registreeritud (vt tabel 1).

Tabel 1. Registreeritud kuriteod Kohtla-Nõmme vallas 2015-2017 I poolaastal

 

2015

2016

2017

+/-

+/-

%

Ida-Virumaa

1656

2023

1814

-209

-10 %

Kohtla-Nõmme vald

7

5

7

2

40%

sh alaealiste poolt

0

0

0

0

0%

 

Võrreldes 2016. aasta I poolaastaga tõusis Kohtla-Nõmme vallas kuritegevus 40%. Alaealiste poolt kolmel viimasel aastal kuritegusid toime ei ole pandud. 

Joonis 1. Peamised kuriteoliigid Kohtla-Nõmme vallas 2015-2017 I poolaastal

 

2015

2016

2017

+/-

%-des

Varavastased

3

1

4

3

300%

Isikuvastased

2

0

2

2

100%

Avaliku rahu vastased

0

1

0

-1

-100%

Liikluskuriteod

1

2

0

-2

-100%

Rahvatervisevastased

0

1

0

1

100%

Ametialased

1

0

0

0

0%

Õigusemõistmise vastased

0

0

0

0

0%

Avaliku usalduse vastased

0

0

1

1

100%

Üldohtlikud süüteod

0

0

0

-1

-100%

     

 

 

 

 

 

 

                               Kokku         7          5          7            2          40%

 

 

 

 

 

 

Peamised kuriteoliigid on varavastased ja isikuvastased kuriteod, mis sel aastal märgatavalt tõusid. Langenud on liikluskuritegude, avaliku rahu vastaste ja üldohtlikute süütegude arv. Õigusemõistmise vastased ja ametialaste kuritegude arv on jäänud samaks (vt Joonis 1).

               

Väärtegude statistikat vaadates on näha, et väärteod on langenud 59,3 % ja alaealiste poolt toimepandud väärteod 87,5% võrra (vt tabel 2).

Tabel 2. Registreeritud väärteod Kohtla-Nõmme vallas 2015-2017 I poolaastal

 

2015

2016

2017

+/-

+/-

 

%

 

Ida-Virumaa

147597

146506

143880

-2626

-1,8%

 

Kohtla-Nõmme vald

10

27

11

-16

-59,3%

 

                           sh alaealiste poolt

0

8

1

-7

-87,5%

 

Peamised registreeritud väärteod on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, tubakaseaduse, karistusseadustiku, liiklusseaduse ja alkoholiseaduse rikkumised, mis on võrreldes 2016. aasta esimese kuue kuuga langenud. Liikluskindlustus seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse rikkumiste arv on jäänud samaks (vt joonis 2).

Joonis 2. Peamised väärteoliigid Kohtla-Nõmme vallas 2015-2017 I poolaastal

 

2015

2016

2017

+/-

%-des

Liiklusseadus

6

10

7

-3

-30%

NPALS

0

4

0

-4

-100%

Karistusseadustik

4

6

3

-3

-50%

Liikluskindlustus seadus

0

0

0

0

0%

Alkoholiseadus

0

5

1

-4

-80%

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

0

0

0

0

0%

TubS

0

2

0

-2

-100%

                                Kokku          10            27            11            -16           -59,3%

Tabel 3. Liiklusõnnetused Kohtla-Nõmme vallas 2015-2017 I poolaastal

 

2015

2016

2017

+/-

+/-

%

Inimkannatanuga

0

0

0

0

0%

neis hukkunuid

0

0

0

0

0%

neis vigastatuid

0

0

0

0

0%

 

Kohtla-Nõmme vallas ei ole kolme aasta jooksul juhtunud ühtegi inimkannatanuga liiklusõnnetust.

Tabel 4. Elanike arv Ida-Virumaal ja Kohtla-Nõmme vallas 2015-2017 (andmed 04.05.2017)

 

2015

2016

2017

+/-

+/-

%

Ida-Virumaa

147597

146506

143880

-2626

-1,8%

Kohtla-Nõmme vald

998

998

982

-16

-1,6%

sh alaealised 7-17 a

179

161

155

-6

-3,7%

Elanike koguarv maakonnas on aastatega kahanenud. Võrreldes 2016. aastaga on see arv langenud 2626 inimese võrra. Kohtla-Nõmme vallas on elanike arv samuti vähenenud 16 inimese võrra.

Õiguskord Kohtla-Nõmme vallas

  1. Käesoleva aasta I poolaastal on Kohtla-Nõmmel märgata isikuvastaste, varavastaste ja rahvatervisevastaste kuritegude kasvu. Aastatega on langenud avaliku rahu vastaste ja liikluskuritegude arv. Ennetusürituste ja vestlustega valla elanikega püüame ennetada ja ära hoida varguseid. Elanikele selgitades, et oma vara tuleb rohkem kaitsta ja igast õigusrikkumisest koheselt teavitada politseid.
  2. Riskikohad ja riskipered on Kohtla-Nõmme vallas kaardistatud ning koostöös sotsiaaltöötajaga kontrollitakse antud peresid. Lähisuhtevägivalla juhtumeid on registreeritud vähe, mis on hea näitaja. Sotsiaaltöötajaga vahetatakse infot vastastiku ja probleemidele proovitakse leida kiire lahendus, mis teeb head meelt. Kohtla-Nõmme Noortekeskuses tegeletakse aktiivselt noortega, ennetamaks alaealiste poolt väärtegude toimepanemist. Noortekeskusega tehakse väljasõite, et noori tegevuses hoida.
  3. Liiklusalaseid rikkumisi Kohtla-Nõmme vallas palju ei ole, kuid probleemiks on raskeveokid, kes pidid liiklusmärke eirama. Probleemile proovitakse lahendus leida, ennetamaks liiklusõnnetusi.
  4. Artiklitega, mis on valla kodulehele üles pandud tahame kodanike tähelepanu pöörata vajalikule informatsioonile ning samuti on välja toodud, kuidas tavakodanik peab tegutsema ja kuhu pöörduma. Samuti on korraldatud ennetusüritusi, kus on selgitatud nii noortele, kui ka eakatele, kuidas oma vara kaitsta ja liikluses liigelda ennast ja teisi ohtu seadmata.
  5. Kohtla-Nõmme Vallavalitsusega on politseil tihe koostöö. Vallavalituses on üleval  piirkonnapolitseinike kontaktid, et kodanikud saaksid igal ajal ühendust võtta politseiga. Kaitseliit ja Noortekeskus on koostööpartneriteks, kellelt vajadusel abi saadakse. Vallas on kaks aktiivset abipolitseiniku, kellega vahetatakse infot.