1. Kindlaksmääratud toetused

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapsevanemale, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel vähemalt aasta enne lapse sündi olnud Kohtla-Nõmme vald.

Sünnitoetus on 250.- eurot lapse kohta.

Blankett

 

Esimesse klassi astuja ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetus

Toetust makstakse lapsevanemale, kelle laps läheb Kohtla-Nõmme Kooli I klassi.

Toetus on 50.- eurot

Toetust makstakse lapsevanemale, kelle laps lõpetab põhikooli või täisealisele gümnaasiumi lõpetajale.

Toetuse suurus 50.- eurot

Blankett

 

Kommipakk jõuludeks

Kommipakid ostetakse 1-7 aastastele lastele, kes ei käi koolieelses lasteasutuses. (kuni 10.- eurot pakk)

 

Eakate juubeliõnnitlus

Isikuid õnnitletakse juubelitel alates 70. Eluaastast ja üle 85. Eluaasta igal sünnipäeval kommikarbi, meene ning õnnitluskaardiga, mille kojutoimetamise korraldab sotsiaaltöötaja.

Üle 80 aasta vanuseid isikuid peetakse igal sünnipäeval meeles õnnitluskaardiga.

 

2. Avalduste alusel makstavad toetused

 

Puudega lapse toetus

Toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel puudega lapse ravimite, prillide, invaabivahendite rentimiseks ostmiseks.

Toetust makstakse kuni 50% kuludest, kuid mitte üle 45.- euro aastas lapse kohta.

Blankett

 

Lasteaia ja kooliõpilaste toidutoetus

Toidukulude hüvitamise aluseks võetakse kooli või lasteaia kinnitatud toidupäeva maksumus.

Toidukulude hüvitamine sõltub pere sissetulekutest

a)     100% kompenseeritakse toimetulekutoetuse taotlejate lastele

b)     50% peredele, kus sissetulek ühe inimese kohta on alla kehtestatud  toimetulekupiiri 2- kordse määra 

c)      30% peredele, kus sissetulek ühe inimese kohta on alla kehtestatud toimetulekupiiri 2,5-kordse määra 

Blankett

 

Lastelaagris osalemise toetus

Toetust makstakse peredele, kus sissetulek ühe inimese kohta on vähem kui  kehtestatud toimetulekupiiri 2,5-kordne määr .

Blankett

 

Küttetoetus

Toetust makstakse üks kord aastas

a)      üksi elavale isikule, kelle pension on alla 390.- euro kuus

b)      vähekindlustatud perekonnale, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 325.- euro kuus

Toetuse suurus eramaja puhul kuni 100.- eurot ja  korteri puhul kuni 65.- eurot.

Blankett

 

Ravimitoetus

Toetust on võimalik taotleda haigusest tingitud retseptiravimite osaliseks hüvitamiseks.

Toetust makstakse riiklikku pensioni saavale mittetöötavatele isikutele, kelle kuu sissetulek jääb  alla 390.- euro kuus.

Toetuse suurus on kuni 50.- eurot aastas.

Blankett

 

Matusetoetus

Toetust makstakse matuse korraldajale kuni kahe kuu jooksul peale surmakande koostamist.

Toetuse suurus on 50 eurot.

Blankett

 

Hooldajatoetus

Hooldaja määratakse vallavalitsuse korraldusega raske ja sügava puudega isikule VEK-I otsuse põhjal.

Raske puudega isiku hooldajatoetus on 16.- eurot kuus ja sügava puudega isiku hooldajatoetus on 26.- eurot kuus.

Puudega lapse hooldajatoetus 80.- eurot kuus.

 

Ühekordne sotsiaaltoetus

Toetust makstakse nende kulude katteks, mis ei kuulu hüvitamisele eelnimetud toetuste alusel ning mis on vajalikud toimetuleku soodustamiseks peredele.

Toetust makstakse üks kord aastas kuni 50.- eurot isiku kohta.

Blankett

 

Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatut sotsiaalabi kuni 500.- eurot määratakse valla territooriumil hätta sattunud kodanikule või perele. Vältimatu sotsiaaltoetus määratakse ja makstakse koheselt vallavanema loaga, kui on ohus inimese tervis ja elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulusid.

Blankett

 

3. Vajaduspõhine peretoetus

 

Toetust saavad taotleda pered, kelle viimase 3 kuu keskmine sissetulek on väiksem määratud piirmäärast.

Pere sissetulekute piirmäärad:

1. Perepea 394 €

2. Vanem kui 14.a. isik 197 €

3. Noorem kui 14.a. isik 118,20 €

 

Näide: Peres on ema, isa, 17a. õpilane ja 3 a. laps.

Piirmäärad 394+197+197+118,20 =906,20 €

 

Kui pere sissetulekud on väiksemad kui 906,20 € kuus, siis on võimalik toetust taotleda.

 

Toetuse suurus:

1) 1 lapsega pere 45 € kuus

2) 2 ja enama lapsega pere 90 € kuus

Toetus määratakse kolmeks järgnevaks kuuks.

Vaata lisaks www.riigiteataja.ee/akt/130122015108  § 136 - 139 Vajaduspõhine peretoetus

 

4. Toimetulekutoetus

Toimetulekupiir:

1. Perepea 130  €

2. Iga järgnev pereliige 104 €

Vaata lisaks www.riigiteataja.ee/akt/130122015108  § 131 - 135 Toimetulekutoetus