2017

31.01.2017.a. nr.  1 – Aukodaniku nimetuse omistamine
28.03.2017.a. nr  2 – Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine
28.03.2017.a. nr  3 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013. a otsuse nr 43 muutmine
25.04.2017.a. nr  4 – Küsitluse tulemuste kinnitamine
25.04.2017.a. nr  5 – Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühise korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni korraldamine
25.04.2017.a. nr  6 – Revisjonikomisjonile ülesande andmine
25.04.2017.a. nr  7 – Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine ja komisjoni kooseisu   kinnitamine
15.05.2017.a. nr  8 – Arvamuse andmine Vabariigi Valituse ettepanekule 
30.05.2017.a. nr  9 – Toila Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
30.05.2017.a. nr 10 – Vallavara võõrandamine
30.05.2017.a. nr 11 – Vallavara võõrandamine
30.05.2017.a. nr 12 – Vallavara võõrandamine
27.06.2017.a. nr 13 – Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
27.06.2017.a. nr 14 – Keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine
27.06.2017.a. nr 15 – Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine
27.06.2017.a. nr 16 – Toila valla valimiskomisjoni moodustamine
03.08.2017.a. nr 17 – Revisjonikomisjoni liikme valimine
03.08.2017.a. nr 18 – Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
19.09.2017.a. nr 19 – Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu muutmine
19.09.2017.a. nr 20 –  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule 

     

  2016

25.02.2016.a. nr.  1 – Nõustumine Jõhvi, Toila ja Kohtla Vallavolikogude ettepanekutega ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle"
25.02.2016.a. nr.  2 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
25.02.2016.a. nr.  3 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
25.02.2016.a. nr.  4 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
25.02.2016.a. nr.  5 – Klubi tn 10 detailplaneeringu kehtestamine
25.02.2016.a. nr.  6 – Projekti „Kohtla Kaevanduspark-muuseumi väljaarendamise III etapp" omafinantseeringu garanteerimine
29.03.2016.a. nr. 7 – Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heaks kiitmine
29.03.2016.a. nr. 8 – Juurdeveo tn 2 maaüksusele sihtotstarbe määramine
29.03.2016.a. nr. 9 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.03.2016.a. nr.10 – Ülesannete lahendamise delegeerimine
29.03.2016.a. nr.11 – Vallavolikogu esindajate nimetamine
29.03.2016.a. nr.12 – Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine
29.03.2016.a. nr.13 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013. a otsuse nr 43 muutmine
29.03.2016.a. nr.14 – Kohtla-Nõmme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
29.03.2016.a. nr.15 – Ülesannete lahendamise delegeerimine
29.03.2016.a. nr.16 – Majanduskomisjoni aseesimehe valimine
29.03.2016.a. nr.17 – Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
26.04.2016.a. nr.18 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
26.04.2016.a. nr 19 – Vallavolikogu 29.09.2015. a otsuse nr 16 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
26.04.2016.a. nr 20 – SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum nime muutmine ja põhikirja kinnitamine
07.06.2016.a. nr 21 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
07.06.2016.a. nr 22 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
07.06.2016.a. nr 23 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
28.06.2016.a. nr 24 – Ehitise lammutamine
28.06.2016.a. nr 25 – Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
                                        2015.aasta majandusaasta aruanne
30.08.2016.a. nr 26 - Kohtla-Järve Linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
14.09.2016.a. nr 27 – Vabariigi Presidendi valimiskogusse Kohtla-Nõmme Vallavolikogu esindaja valimine
14.09.2016.a. nr 28 – Vallavara mahakandmine
30.11.2016.a. nr 29 – Küsitluse tulemuste kinnitamine
30.11.2016.a. nr 30 – Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandeauditeerimiseks audiitori määramine                          
30.11.2016.a. nr 31 – Isikliku kasutusõiguse seadmine
30.11.2016.a. nr 32 – Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu kinnitamine
27.12.2016.a. nr 33 – Kohtla-Nõmme valla 2016.aasta eelarve II lisaeelarve
27.12.2016.a. nr 34 – Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamise aruanne
27.12.2016.a. nr 35 – Lisatasu maksmine

 

                                         

2015

            27.01.2015.a. nr.  1 – Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
            27.01.2015.a. nr.  2 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu esimehele tasu maksmise peatamine
            27.01.2015.a. nr.  3 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013.a otsuse nr 43 muutmine
 
           25.02.2015.a. nr.  4 – Isikliku kasutusõiguse seadmine
            25.02.2015.a. nr.  5 – Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
 
           11.03.2015.a. nr   6 - Laenu andmine sihtasutusele Kohtla-Kaevanduspark-muuseum
 
           28.04.2015.a. nr   7 – Kohtla-Nõmme valla 2014.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks  audiitori määramine
            28.04.2015.a. nr   8 – Kohtla-Nõmme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
            28.04.2015.a. nr   9 – Vallavara otsustuskorras võõrandamine
 
           26.05.2015.a. nr  10 - Rahvakohtunikukandidaatide valimine
 
           26.05.2015.a. nr  11 - Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse uue liikme kinnitamine
 
           30.06.2015.a. nr  12 - Projekti „Kohtla-Nõmme raudteejaama ja Raudtee tänava ühendamine liikumisteega" omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise garantiikiri
            29.09.2015.a. nr 13 - Loa andmine elektrienergia ostmiseks riigihanke korraldamiseks ning  hankelepingu sõlmimiseks
            29.09.2015.a. nr 14 - Kohtla-Nõmme valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
            29.09.2015.a. nr 15 – Projekti „Kohtla-Nõmme raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega" raames tehtava investeeringu püsikulude katmise garantiikiri
            29.09.2015.a. nr 16 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine muudetud volikogu otsusega 26.04.2016 nr 19  
            27.10.2015.a. nr 17  - Maa munitsipaalomandisse taotlemine
            27.10.2015.a. nr 18  - Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogusse esindaja määramine
            15.12.2015.a. nr 19 – Vallavolikogu 28.04.2015.a otsuse nr 9 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine " muutmine 
            15.12.2015.a. nr 20 – Projekti EU 41660 kulude katteks SA-le Kohtla Kaevanduspark-muuseum sihtfinantseeringu andmine
            15.12.2015.a. nr. 21 – Tegevustoetuse andmine sihtasutusele Kohtla Kaevanduspark-muuseum
            15.12.2015.a. nr. 22 – Laenu andmine sihtasutusele Kohtla Kaevanduspark-muuseum
            15.12.2015.a. nr. 23 – Lisatasu maksmine

 

2014

28.01.2014.a. nr.  1 – Haridus- ja kultuurikomisjoni täiendavate liikmete kinnitamine
28.01.2014.a. nr.  2 – Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
28.01.2014.a. nr.  3 - Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine
25.03.2014.a. nr.  4 – Kohtla-Nõmme valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine
17.04.2014.a. nr. 5 -  Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse liikme volituste lõpetamine ja uue      valitsuse liikme kinnitamine
17.04.2014.a. nr.  6 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013.a. otsuse nr. 43 muutmine
17.04.2014.a. nr.  7 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013.a. otsuse nr. 44 muutmine
17.04.2014.a. nr.  8 – Vallavanemale puhkuse andmine
17.04.2014.a. nr.  9 – Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
17.04.2014.a. nr. 10 – Kohtla-Nõmme valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine
17.04.2014.a. nr. 11 – SA Kohtla Kaevanduspark-muuseumi põhikiri kinnitamine  KEHTETU, uus otsus 26.04.2016 nr 20
05.05.2014.a.nr. 12 - Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjoni                         moodustamine
06.05.2014.a. nr. 13 – Tähe tn 23 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
06.05.2014.a. nr. 14 – Loa andmine laenude refinantseerimiseks ja laenu võtmiseks
06.05.2014.a. nr. 15 – Loa andmine Rahvamaja ekspertiisi ja eelprojekti riigihanke           korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks
27.05.2014.a. nr. 16 – Kohtla-Nõmme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
30.06.2014.a. nr. 17 – Volituse andmine
30.06.2014.a. nr. 18 – Loa andmine traktori ja traktori tööseadmete riigihangete               korraldamiseks ning hankelepingute sõlmimiseks
30.06.2014.a. nr. 19 – Kohtla-Nõmme valla 2013.aasta konsolideerimisgrupi             majandusaasta aruande kinnitamine
30.06.2014.a. nr. 20 – Teemaplaneeringu "Kohtla-Nõmme valla sotsiaalne ja tehniline   taristu ning liikuvus" algatamine
12.08.2014.a. nr. 21 – Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
12.08.2014.a. nr. 22 – Loa andmine kergliiklusteede eelprojekti koostamise riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks
12.08.2014.a. nr. 23 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
30.09.2014.a. nr. 24 – Revisjonikomisjoni liikmete vahetumine
30.09.2014.a. nr. 25 – Majanduskomisjoni täiendava liikme kinnitamine
30.09.2014.a. nr. 26 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse uue liikme kinnitamine
30.09.2014.a. nr. 27 – 2015.aasta eelarve koostamise ajakava kinnitamine
30.09.2014.a. nr. 28 – Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine
28.10.2014.a. nr. 29 – Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine 28.10.2014.a. nr. 30 – Kohtla-Nõmme valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
26.11.2014.a. nr. 31 – Loa andmine põlevkivikütteõli ostmiseks riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks
26.11.2014.a. nr. 32 – Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele
17.12.2014.a. nr. 33 -  SA Kohtla Kaevanduspark-muuseumile maa-aluse osa 04.11.2014
                                        vanametalli müügilepingus nimetatud vara anda tasuta üle 
                                        sihtasutusele

17.12.2014.a. nr. 34 - Vallavanemale lisatasu maksmine
29.12.2014.a. nr. 35 – Koostöölepingu sõlmimine

 

2013

12.02.2012.a. nr.  1 -  Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
12.02.2013.a. nr.  2 – Müügihinna teistkordne alandamine korteriomandi müügil aadressil
                                       Kooli t. 8-1 Kohtla-Nõmme vald Kohtla-Nõmme alev Ida-Virumaa

22.03.2013.a. nr . 3 – Vallavanem Illart Joolile umbusalduse avaldamine
22.03.2013.a. nr . 4 – Kohtla-Nõmme vallavanema valimine
22.03.2013.a. nr . 5 – Kohtla Põhikooli ja lasteaia "Liblikas" ümberkujundamine
22.03.2013.a. nr . 6 – Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
29.04.2013.a. nr.  7 – Vallavanema asendaja Jaak Roodeni palga kinnitamine
29.04.2013.a. nr.  8 – Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.04.2013.a. nr.  9 – Müügihinna alandamine korteromandi müügil aadressil Kooli t. 8-1 Kohtla-Nõmme vald Kohtla-Nõmme alev Ida-Virumaa
29.04.2013.a. nr.10 –Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 22.03.2013.a. otsuse nr. 4 kehtetuks  tunnistamine
29.04.2013.a. nr.11 – Kohtla-Nõmme vallavanema valimine
29.04.2013.a. nr.12 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
29.04.2013.a. nr.13 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
29.04.2013.a. nr.14 – Vallavanem Jaak Roodeni palga kinnitamine
14.05.2013.a. nr.15 – Omafinantseeringu garanteerimisest KIK veemajanduse programmi esitatavale taotlusele
14.05.2013.a. nr.16 – Omafinantseeringu tagamisest projektile "Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine"
14.05.2013.a. nr.17 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu aseesimehe valimisest
14.05.2013.a. nr.18 – Vallavolikogu esimehele Mait Roodenile umbusalduse avaldamine
20.06.2013.a. nr.19 – Kohtla-Nõmme valla 2012. majandusaasta aruande kinnitamine
20.06.2013.a. nr.20 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu VIII koosseisu liikmete arvu määramine
20.06.2013.a. nr.21 – Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
20.06.2013.a. nr.22 – Kohtla-Nõmme valla valimiskomisjoni moodustamine
20.06.2013.a. nr.23 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu esimehe valimisest
20.06.2013.a. nr.24 – Volikogu esimehele Koit Roodenile hüvituse maksmine
20.06.2013.a. nr.25 – Kohtla-Nõmme valla esindajate nimetamine IVOL-I
12.09.2013.a. nr.26 – Kohtla-Nõmme valla Aasta Tegija aunimetuse määramisest
12.09.2013.a. nr.27 – Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 20.10.2013.a. jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine
01.11.2013.a. nr. 28 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu aseesimehe valimisest
06.11.2013.a. nr. 29 – Kohtla-Nõmme vallavanema ametikohale konkursi korraldamisest
06.11.2013.a. nr. 30 – Volikogu majanduskomisjoni esimehe valimine
06.11.2013.a. nr. 31 – Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine
06.11.2013.a. nr. 32 – Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
06.11.2013.a. nr. 33 – Volikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
26.11.2013.a. nr. 34 – Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
26.11.2013.a. nr. 35 – Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
26.11.2013.a. nr. 36 - Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
26.11.2013.a. nr. 37 – Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
26.11.2013.a. nr. 38 – Kohtla-Nõmme Valla esindajate nimetamine IVOL-I
26.11.2013.a. nr. 39 – Volikogu esimehele Tarmo Kütile hüvituse maksmine
09.12.2013.a. nr. 40 – Kohtla-Nõmme vallavanema valimine
09.12.2013.a. nr. 41 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
09.12.2013.a. nr. 42 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
09.12.2013.s. nr. 43 – Kohtla-Nõmme vallavanemale Riina Sooäärele töötasu ja hüvitiste kinnitamine - muudetud volikogu otsusega 29.03.2016 ne 13
09.12.2013.a. nr. 44 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
09.12.2013.a. nr. 45 – Vallavanem Jaak Roodenile tulemuspalga maksmine ja asjaajamise üleandmine
09.12.2013.a. nr. 46 – Kohtla-Nõmme valla esindajate nimetamine IVOL- i
09.12.2013.a. nr. 47 – Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
27.12.2013.a. nr. 48 – Isikliku kasutusõiguse seadmine