9 / 19.09.2017

1. Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu muutmine
2. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine IVOL-le
     IVOLi kiri
    Siseministeeriumi kiri
3. Toila valla põhimääruse heakskiitmine
4. Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve
    Määruse lisa
    Määruse lisa selgitustega
    Lisaeelarve seletuskiri
5. Mitmesugused
    5.1.Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarve täitmine (seisuga 31.08.2017)
    5.2.Ülevaade hangetest, pargi metsaradade korrastamisest, lastepargi heakorrast
Tehtud tööd 2014-2017 ja tegemisel olevad tööd

Protokoll

 

8 / 14.08.2017

1. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär
    Seletuskiri
    Ringkiri

Protokoll

 

7 / 03.08.2017

1. Revisjonikomisjoni liikme valimine
2. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
3. Eelinfo ühinemislepingu muudatustest
4. Mitmesugust 

Protokoll

 

6 / 27.06.2017

1. Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
    Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse 2016.a. majandusaasta aruanne
2. Keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine
    KMH aruanne
3. Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine
4. Toila valla valimiskomisjoni moodustamine
     Ettepanek
5. 2017 I poolaasta eelarve täitmise ülevaade.
6. Vallavanema ülevaade tehtud töödest
7. Mitmesugust
    7.1. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa KMH heakskiitmisest.
    7.2  KAMU revisjon

Protokoll

 

5 / 30.05.2017

1. Kohtla-Nõmme valla ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine
2. Toila Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
3. Vallavara võõrandamine (garaažid)
4. Vallavara võõrandamine (abihooned)
5. Vallavara võõrandamine (enampakkumine)
6. Mitmesugust
            6.1. Seisukoha andmine isiku avalduse suhtes
            6.2. Kaasiku tänava veetrassi ehitamisest
            6.3. KAMU laenu tagasimaksmise nõue
            6.4. Tellida sisse KAMU siseaudit
            6.5  KAMU juhtimiskulude limiitide ( juhtimiskuludele, esinduskuludele, sideteenustele ja   sõiduauto kasutamisele) kehtestamise ettepaneku tegemine. Ettepanek vallavalitsusel teha KAMU nõukogule soovitus limiitide kehtestamiseks

Protokoll

 

4 / 15.05.2017

1. Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku suhtes
   Otsuse lisa

Protokoll

 

3 / 25.04.2017

1. Küsitluse tulemuste kinnitamine
2. Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku suhtes
    Eelnõu
    Seletuskiri
    Kaart
3. Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühise korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni korraldamine
4. Revisjonikomisjonile ülesande andmine (SA Eesti Kaevandusmuuseum)
5. Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamise aruanne
    Uikala prügila sulgemise aruanne
6. Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine ja komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Mitmesugust.
                * Ühistranspordi korraldamisest Ida-Virumaal, IVOL pöördumine

Protokoll

 

 

2 / 28.03.2017

1. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
    Seletuskiri
2. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine 
3. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013. a otsuse nr 43 muutmine
4. Seisukoha andmine Jaama tn 100 detailplaneeringu lähteülesande suhtes
     Asendiplaan
5. Vabariigi Valitsuse ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
     Eelnõu
     Seletuskiri
     Kaart
6. Vallavanema ülevaade tehtud töödest
7. Mitmesugust
    7.1.Jahilasketiir

Protokoll

 

1 / 31.01.2017

1. Aukodaniku nimetuse omistamine 
2. Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarve II lugemine
    EA 2017 koondseletuskirja tabel
    EA 2017 määruse lisa
    Hankeplaan 2017 

Protokoll

 

9 / 27.12.2016

1 .Sihtasutusele Eesti Kaevandusmuuseum tegevustoetuse andmine
2 .Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta eelarve II lisaeelarve
    Lisa
    Seletuskiri
3. Kohtla-Nõmme valla terviseprofiil
    Terviseprofiil
4. Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine
    Lisa
    Koondseletuskirja tabel
5. Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamise aruanne
6.  Lisatasu maksmine

Protokoll

 

8 / 30.11.2016

1. Küsitluse tulemuste kinnitamine
    Küsitluse protokoll
2. Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine
    Seletuskiri
    Asendiplaan
4. Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu kinnitamine
    Ühinemisleping
    Kaart
5. Kohtla-Nõmme valla 2017-2021 eelarvestrateegia kinnitamine
    Eelarve strateegia 2017-2021
6. Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2017-2021 kinnitamine
     Arengukava tegevuskava 2017-2021
7. Kahe tooli seaduse arutelu ja seisukoha kujundamine
8. Vallavanema ülevaade 

Protokoll

 

7 / 14.09.2016

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse Kohtla-Nõmme Vallavolikogu esindaja valimine
2. Ühinemislepingu heakskiitmine ja avaliku väljapaneku korraldamine I lugemine
    Ühinemisleping
3. Vallavara mahakandmine (vana mänguväljak)
4. Kohtla-Nõmme valla 2016. a. eelarve I  lisaeelarve vastuvõtmine
    2016 I lisaeelarve
    2016 I lisaeelarve seletuskiri
5. Mitmesugust

Protokoll

 

6 / 30.08.2016 istungi päevakord

1. Mittenõustumine Kohtla-Järve linna ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle 
2. Vallavanema ülevaade
3. Mitmesugust

Protokoll

 

5 / 28.06.2016 istungi päevakord

1. Ehitise lammutamine ( Juurdeveo tn 5a)
2. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
    Kohtla-Nõmme audiitori aruanne 2015
    Majandusaasta aruanne 2015
3. Vallavanema ülevaade
4. Mitmesugust
4.1. Lasketiiru rajamisest SA Eesti Kaevandusmuuseum territooriumile
4.2. Investeeringute nimekiri
        (KOV-de ühinemislepingu lisa 1)

 http://www.kohtlanomme.ee/arengukavad

Protokoll

 

4 / 07.06.2016 istungi päevakord

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (tänavad)
    Asendiplaan
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (abihooned)
    Asendiplaan
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Juurdeveo 5a, Kaare 2)
    Asendiplaan
4. Kohtla-Nõmme valla jäätmehoolduseeskiri
5. Vallavanema ülevaade
6. Mitmesugust
6.1. Arengukava investeeringute kava ülevaatamine
        http://www.kohtlanomme.ee/arengukavad  

Protokoll

 

3 / 26.04.2016 istungi päevakord

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2. Vallavolikogu 29.09.2015. a otsuse nr 16 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
    Otsus nr 16 / 29.09.2015
    Asendiplaanid
3. SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum põhikirja kinnitamine
    Lisa 1 - Põhikiri
4. Vallavanema ülevaade
5. Mitmesugust

Protokoll

 

2 / 29.03.2016 istungi päevakord

1. Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta eelarve
    Koondseletuskiri seisuga 14.03.16
    Seletuskiri muudatuste kohta 14.03.16
2. Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heaks kiitmine
    Jõhvi/Kohtla-Järve Linnapiirkonna Jätkusuutliku Arengu tegevuskava 
3. Juurdeveo tn 2 maaüksusele sihtotstarbe määramine
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5. Ülesannete lahendamise delegeerimine
6. Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks esindajate nimetamine // ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks ja ühinemislepingu koostamiseks ajutise komisjoni moodustamine
     Volikogu esindajate nimetamine
7. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine
       Lisa
      Seletuskiri
8. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 09.12.2013. a otsuse nr 43 muutmine
9. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
10. Riigi rahastatava puudega lapse hooldamise toetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord
11. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
12. Sotsiaalteenuste määramise ja osutamise kord
13. Sotsiaaltoetuste määramise kord
       Sotsiaaltoetuste määrad
14. Ülesannete lahendamise delegeerimine
15. SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum põhikirja kinnitamine
       Põhikiri
16. SA-le Kohtla Kaevanduspark-muuseum kinnisasja otsustuskorras võõrandamine
17. Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
18. Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
19. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
20. Majanduskomisjoni aseesimehe valimine
21. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29.06.2012. a määruse nr 7 kehtetuks tunnistamine
22. Vallavanema ülevaade
23. Mitmesugust

Protokoll

 

1 / 25.02.2016 istungi päevakord

1. Nõustumine Jõhvi, Toila ja Kohtla Vallavolikogude ettepanekutega ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (tänavad)
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (garaažid)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (abihooned)
5. Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses toodud ülesannete lahendamise delegeerimine vallavalitsusele
6. Klubi tn 10 detailplaneeringu kehtestamine
7. Projekti „Kohtla Kaevanduspark-muuseumi väljaarendamise III etapp" omafinantseeringu garanteerimine
8. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 22.03.2013 määruse nr 7 „Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
9. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
10. Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta eelarve
      EA 2016 määruse lisa
      EA 2016 koondseletuskirja tabel
      koondseletuskiri 2016
11. Vallavanema ülevaade
12. Mitmesugust

Protokoll

 

9 / 15.12.2015 istungi päevakord

1. Vallavolikogu 28.04.2015. a otsuse nr 9 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine
2. Kohtla-Nõmme valla 2015. a. eelarve II lisaeelarve
    Seletuskiri
3. Kohtla-Nõmme valla 2016. a. eelarve
    Koondseletuskirja tabel
    Määruse lisa
4. Projekti EU 41660 kulude katteks SA-le Kohtla Kaevanduspark-muuseum sihtfinantseeringu andmine
5. Tegevustoetuse andmine sihtasutusele Kohtla Kaevanduspark-muuseum
6. Laenu andmine sihtasutusele Kohtla Kaevanduspark-muuseum
7. Vallavanemale preemia maksmine
8. Vallavanema ülevaade
9. Mitmesugust

Protokoll

 

8 / 27.10.2015 istungi päevakord

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
    Seletuskiri
    Kaasiku tn L1
    Raudtee tn L2
2. Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogusse esindaja määramine
3. Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2016-2020 kinnitamine
    Arengukava tegevuskava 2016-2020
4. Kohtla-Nõmme valla 2015–2018  eelarvestrateegia kinnitamine
    Eelarvestrateegia 2016-2019
5. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29.06.2012. a  määruse nr 7 kehtetuks tunnistamine
    Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29.06.2012. a  määrus nr 7
6. Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
7. Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
8. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve täitmine (III kvartali seisuga)
9. Vallavanema ülevaade
10. Mitmesugust

Protokoll

 

7 / 29.09.2015 istungi päevakord

1. Loa andmine elektrienergia ostmiseks riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks
2. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine
    seletuskiri
3. Kohtla-Nõmme valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
4. Projekti „Kohtla-Nõmme raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega" raames tehtava investeeringu püsikulude katmise garantiikiri
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Heina tn
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7. Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2016-2020 kinnitamine
 
   Arengukava tegevuskava 2016-2020
8. Vallavanema ülevaade tehtud töödest

Protokoll

 

6 / 30.06.2015 istungi päevakord

1. Projekti „Kohtla-Nõmme raudteejaama ja Raudtee tänava ühendamine liikumisteega" omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise garantiikiri
2. Kohtla-Nõmme vallavanemale Riina Sooäär töötasu muutmine
3. Vallavanema ülevaade tehtud töödest
4. Mitmesugust
4.1. Majandusaasta aruande kinnitamine
4.2. Kooli abihoone võõrandamise avaldus vallavalitsusele
4.3. Joogivee kvaliteet Kohtla-Nõmmel

Protokoll

 

5 / 26.05.2015 istungi päevakord

1. Alalise eluruumi kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse  määramisel
2. Vallavalitsuse liikme kinnitamine
3. Rahvakohtuniku kandidaat
4. Vallavanema ülevaade tehtud töödest

Protokoll

 

4 / 28.04.2015 istungi päevakord

1. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine
    Kiri OV
2. Kohtla-Nõmme valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori määramine
 
   Konkursi kutse
    Pakkumus
3. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve I kvartali täitmine
4. Riigi rahastatava puudega lapse hooldamise toetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord
5. Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
    Seletuskiri
6. Kohtla-Nõmme valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
    Seletuskiri
7. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
    Lisad
8. Vallavanema ülevaade tehtud töödest
9. Mitmesugused
9.1. R. Kerov avaldus 

Protokoll

 

3 / 11.3.2015 istungi päevakord

1. Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020
 
       Arengu strateegia
2. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve III lugemine
 
      Seletuskiri
3. Laenu andmine sihtasutusele  Kohtla Kaevanduspark-muuseum
4. Sihtasutuse  Kohtla Kaevanduspark-muuseum raamatupidamise korraldamise ületoomine valda.
5. Vallavanema ülevaade tehtud töödest.

Protokoll

2 / 25.02.2015 istungi päevakord

1. Kuritegevuse ülevaate andmine (PPA piirkonnavanem Juhan Reisi)
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine 
    Lisa1
    Lisa2
3. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve II lugemine

Protokoll

1 / 27.01.2015 istungi päevakord

1. Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve I lugemine
2. Riigikogu valimiseks jaoskonnakomisjoni moodustamine 
3. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded 
4. Volikogu esimehele tasu maksmise peatamine  
5. Kohtla-Nõmme vallavolikogu 09.12.2013 otsuse nr 43 „Kohtla-Nõmme vallavanemale Riina Sooäärele töötasu ja hüvitiste kinnitamine" muutmine

Protokoll

14 / 29.12.2014 istungi päevakord

1. Koostöölepingu sõlmimiseks volituse andmine.
Koostööleping
III etapi tegevuste tabel 30.09.2014
Äriplaan
Kassavoo tabel
2. Kohtla-Nõmme valla 2014. a eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine.

 

13 / 17.12.2014 Istungi päevakord:

1.      Vallavara otsustuskorras võõrandamine.
         Lisa 1
2.      SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum valla eelarvest raha eraldamine.
3.      Kohtla-Nõmme valla 2014. a eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine.
        Seletuskiri
4.      Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord.
5.      Maamaksumäära kehtestamine ja maksusoodustuse taotlemise kord.
6.      Vallavanemale lisatasu maksmine
7.      Vallavanema ülevaade tehtud töödest

12 / 28.11.2014 Istungi päevakord:

1.       Koolieelse lasteasutuse kulude lapsevanema kaetava osa määr ja tasumise kord
2.       Loa andmine põlevkivikütteõli ostmiseks riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks 
3.       SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum valla eelarvest raha eraldamine
4.       Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele 
5.       Loa andmine elektrienergia ostmiseks 
6.       Vallavanema ülevaade tehtud töödest
Muud küsimused
7.      Vallavara otsustuskorras võõrandamine (eelnõu) arutelu volikogus ja saata majanduskomisjonile läbitöötamiseks.
8.       Pensionäride kirja arutelu (saadetud volikogu liikmetele 17.11.2014)