Volikogu määrused Riigi Teatajas

 

2017

31.01.2017.a. nr.  1 – Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarve
28.03.2017.a. nr  2 – Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
14.08.2017.a. nr. 3 – Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär
19.09.2017.a. nr  4 – Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine
                                      2017. aasta eelarve I lisaeelarve 

 

2016

25.02.2016.a. nr.  1 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 22.03.2013 määruse nr 7 „Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine  
29.03.2016.a. nr.  2 – Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta eelarve
29.03.2016.a. nr.  3 – Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
29.03.2016.a. nr.  4 – Riigi rahastatava puudega lapse hooldamise toetuse vahendite kasutamise  tingimused ja kord
29.03.2016.a. nr.  5 – Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
29.03.2016.a. nr.  6 – Sotsiaalteenuste määramise ja osutamise kord
29.03.2016.a. nr.  7 – Sotsiaaltoetuste määramise kord
07.06.2016.a. nr.  8 – Kohtla Nõmme valla jäätmehoolduseeskiri
14.09.2016.a. nr.  9 – Kohtla-Nõmme valla 2016. a. eelarve I  lisaeelarve vastuvõtmine
30.11.2016.a. nr.10 – Kohtla-Nõmme valla 2017-2021 eelarvestrateegia kinnitamine
30.11.2016.a. nr.11 – Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2017-2021 kinnitamine
27.12.2016.a. nr.12 – Kohtla-Nõmme valla terviseprofiil

 

2015

27.01.2015.a. nr.  1 – Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
11.03.2015.a. nr   2 - Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020
 
                                     Lisa
11.03.2015.a. nr   3 - Kohtla-Nõmme valla 2015.aasta eelarve
                                      2015.a. eelarve
                                      Eelarve seletuskiri

28.04.2015.a. nr.  4 – Riigi rahastatava puudega lapse hooldamise toetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord
28.04.2015.a. nr.  5 – Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
2
6.05.2015.a. nr.  6 - Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
29.09.2015.a. nr   7 – Kohtla-Nõmme valla 2015. aasta eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine
27.10.2015.a. nr   8 – Kohtla-Nõmme valla arengukava tegevuskava 2016-2020 kinnitamine
27.10.2015.a. nr   9 – Kohtla-Nõmme valla 2016 – 2019 eelarvestrateegia kinnitamine
15.12.2015.a. nr 10 – Kohtla-Nõmme valla 2015.a eelarve II lisaeelarve

 

2014

25.02.2014.a. nr. 1 – Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
25.03.2014.a. nr. 2 – Kohtla-Nõmme valla 2014. aasta eelarve
17.04.2014.a. nr. 3 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 22.06.2011.a. määruse nr. 5
                                      kehtetuks tunnistamine

06.05.2014.a. nr. 4 – Kohtla-Nõmme valla ehitusmäärus
27.05.2014.a. nr. 5 – Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
12.08.2014.a. nr. 6 – Huvihariduse toetamise kord
                                      lisa 1
30.09.2014.a. nr. 7 – Kohtla-Nõmme valla 2014.a. eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine
30.09.2014.a. nr. 8 – Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014-2020 kinnitamine
28.10.2014.a. nr. 9 – Kohtla-Nõmme valla 2015-2018 eelarvestrateegia kinnitamine
26.11.2014.a. nr. 10 – Koolieelse lasteasutuse kulude lapsevanema kaetava osa määr
                                        ja tasumise kord

17.12.2014.a. nr. 11 – Kohtla-Nõmme valla 2014.a eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine
17.12.2014.a. nr. 12 - Maamaksumäära kehtestamine ja maksusoodustuse taotlemise kord 
29.12.2014.a. nr. 13 – Kohtla-Nõmme valla 2014.a eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine

 

2013

12.02.2013.a. nr. 1 -  Kohtla-Nõmme valla avaliku korra eeskiri
12.02.2013.a. nr. 2 – Alalise eluruumi kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - KEHTETU , kehtiv 25.05.2015 määrus nr 6
12.02.2013.a. nr. 3 – Kohtla-Nõmme valla arengukava kinnitamine aastateks 2013 – 2020
22.03.2013.a. nr. 4 – Kohtla-Nõmme kooli põhimääruse kinnitamine
22.03.2013.a. nr. 5 – Kohtla-Nõmme kooli arengukava kinnitamine aastateks 2013 - 2020
                                      Kohtla-Nõmme Kooli arengukava aastateks 2013-2020
22.03.2013.a. nr. 6 – Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
22.03.2013.a. nr. 7 – Kohtla-nõmme Vallavalitsuse palgajuhend - KEHTETU, kehtiv 25.02.2016 määrus nr 1
22.03.2013.a. nr. 8 – Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2013 - 2030
 
                                     ÜVK arendamise kava aastateks 2013-2030
22.03.2013.a. nr. 9 – Kohtla-Nõmme valla 2013 aasta eelarve kinnitamine
 
                                     Kohtla-Nõmme valla 2013 aasta eelarve
29.04.2013.a. nr. 10 – Raieloa andmise kord
14.05.2013.a. nr. 11 – Kohtla-Nõmme valla 2013-2016 eelarvestrateegia kinnitamine
12.09.2013.a. nr. 12 – Kohtla-Nõmme vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
12.09.2013.a. nr. 13 – Kohanime määramise kord Kohtla-Nõmme vallas
12.09.2013.a. nr. 14 – Taliteenistuse korra kinnitamine Kohtla-Nõmme valla territooriumil
12.09.2013.a. nr. 15 – Kohtla-Nõmme valla põhimääruse kinnitamine
12.09.2013.a. nr. 16 – Kohtla-Nõmme valla 2013.a. eelarve I lisaeelarve kinnitamine
17.10.2013.a. nr. 17 – Kohtla-Nõmme valla eelarve reservfondi kasutamise kord
17.10.2013.a. nr. 18 – Kohtla-Nõmme vallavolikogu liikmetele tasu maksmise kord
17.10.2013.a. nr. 19 – Riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja  kord
17.10.2013.a. nr. 20 – Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri
17.10.2013.a. nr. 21 – Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 22.03.2013.a. määruse nr. 8 "Kohtla- Nõmme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2013 – 2030 " muutmine
 
                                        Lisa 1
                                         Lisa 2
                                         Lisa 3
17.10.2013.a. nr. 22 – Kohtla-Nõmme valla heakorraeeskiri
27.12.2013.a. nr. 23 – Maamaksumäärade kehtestamine 2014.aastaks
27.12.2013.a. nr. 24 – Kohtla-Nõmme valla 2014-2017 eelarvestrateegia kinnitamine
27.12.2013.a. nr. 25 – Kohtla-Nõmme valla 2013.aasta eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine